You are here

2018.06.14 Korteriühistu üldkoosoleku korduskoosolek - 02.07.2018.a. algusega kell 19.00 toimub Tallinna Õismäe Vene Lütseumis Õismäe tee 28

Lugupeetud korteriühistu liige!
Käesolevaga teatame, et 02.07.2018.a. algusega kell 19.00 toimub Tallinna Õismäe Vene Lütseumis Õismäe tee 28 korteriühistu Õismäe 6 Üldkoosoleku korduskoosolek.
Koosolek on otsusvõimeline osalejate arvust olenemata.
PÄEVAKORD:
1. 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2018.a. majanduskava kinnitamine
s.h. 2.1. Parkla laiendamine vastavalt väljaehitamise hinnapakkumisele summas: 50 000,00€ orienteeruvalt.
2.2. Üheksandate korruste rõdude varikatuste paigaldamine vastavalt hinnapakkumisele summas: 13 968,0€ + projekt 2000,00€.
2.3. „Hoovid korda“ toetuse taotlemine 1 320,00€.
3. Juhatuse kinnitamine või ümbervalimine
4. Juhatuse esimehe töötasu brutopalga 344€ kinnitamine.
5. Reservkapitali moodustamine
6. Jooksvad küsimused
NB! Koosolekule palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Kui korterivaldajal ei ole võimalust osaleda koosolekul isiklikult, võib teda esindada täisealine perekonnaliige või teine korterivaldaja volituse alusel (vorm on lisatud).
Korteriomanikud, kes soovivad 2017.a. majandusaasta aruannet paberkujul, palume teada anda juhatuse esimehele 55 68 90 68

14.06.2018. a Lugupidamisega KÜ Õismäe 6 juhatus

Уважаемые члены квартирного товарищества!

Настоящим сообщаем, что 02.07.2018 в 19.00 Tallinna Õismäe Vene Lütseum по адресу Õismäe tee 28 будет проведено повторное общее собрание квартирного товарищества.
Koosolek on otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчёта за 2017 год.
2. Утверждение годового плана экономической деятельности на 2018 год. В том числе:
2.1. Расширение парковки в согласии с ценовым предложение сделанным на запрос об увеличении парковочных мест в сумме: 50 000,00€ (ориентировочная стоимость).
2.2. Установка навесов на балконах девятого этажа согласно ценовому предложению в сумме: 13 968,00€ + проект 2000,00€.
2.3. Ходатайство о поддержке по проекту „Наведём порядок во дворе“ – 1 320,00€
3. Утверждение или переизбрание члена правления.
4. Утверждение заработной платы председателя правления в сумме 344€ (брутто).
5. Формирование резервного капитала.
6. Текущие вопросы.

NB! На собрание просим взять с собой документ подтверждающий личность.
В том случае если владелец квартиры не может лично принять участие в собрании, его может представлять совершеннолетний член семьи или совладелец квартиры на основании доверенности (форма для заполнения находится в приложении).

14.06.2018. С уважением, Правление квартирного товарищества Õismäe 6

Отчет за 2017 финансовый год бумажном виде – о желании получить отчет сообщить председателю правления 55 68 90 68