You are here

Õismäe 6 korteriühistu kordusüldkoosolek 29.06.2020.a. algusega kell 19.00 toimub Õismäe tee 6 esisel mänguväljakul

Lugupeetud korteriühistu liige!

Käesolevaga teatame, et 29.06.2020.a. algusega kell 19.00 toimub Õismäe tee 6 esisel mänguväljakul Õismäe 6 korteriühistu kordusüldkoosolek.

Koosolek on otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata.

PÄEVAKORD:

Juhatuse kinnitamine või ümbervalimine
a. majandusaasta aruande kinnitamine
a. majanduskava kinnitamine
Juhatuse esimehe töötasu brutopalga 344€ kinnitamine
Energiaaudit
Jooksvad küsimused

NB! Koosolekule palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Kui korterivaldajal ei ole võimalust osaleda koosolekul isiklikult, võib teda esindada täisealine perekonnaliige või teine korterivaldaja volituse alusel (vorm on lisatud).

Korteriomanikud, kes soovivad 2019.a. majandusaasta aruannet paberkujul, palume teada anda juhatuse esimehele 55 68 90 68

10.06.2020.a. Lugupidamisega KÜ Õismäe 6 juhatus

Уважаемые члены квартирного товарищества!

Настоящим сообщаем, что 29.06.2020 в 19.00 перед игровой площадкой по адресу Õismäe tee 6 будет проведено повторное общее собрание квартирного товарищества.

Koosolek on otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение или переизбрание члена правления
Утверждение годового отчёта за 2019 год.
Утверждение годового плана экономической деятельности на 2020 год.
Утверждение заработной платы председателя правления в сумме 344€ (брутто).
Энергоаудит
Текущие вопросы
NB! На собрание просим взять с собой документ подтверждающий личность.

В том случае если владелец квартиры не может лично принять участие в собрании, его может представлять совершеннолетний член семьи или совладелец квартиры на основании доверенности (форма для заполнения находится в приложении).

10.06.2020 С уважением, Правление квартирного товарищества Õismäe 6

Отчет за 2019 финансовый год бумажном виде – о желании получить отчет сообщить председателю правления 55 68 90 68